U bent hier

Privacy en cookie policy

Het diergeneeskundig laboratorium hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook enkel conform de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Via deze privacyverklaring wenst het laboratorium u zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop het uw persoonsgegevens verwerkt. Meer bepaald vindt u hierin informatie over de volgende aspecten:

 

1. Definities

AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Derden

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon buiten het laboratorium en de betrokkene.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

U bent eigenaar van een dier

Met betrekking tot eigenaars van dieren verwerkt het diergeneeskundig laboratorium identificatiegegevens (naam, adres, telefoon/e-mail), afkomstig van uw aanvragende dierenarts.

Het diergeneeskundig laboratorium verwerkt deze persoonsgegevens met het oog op de diagnose en behandeling van uw dier, alsook voor facturatiedoeleinden. Zonder deze gegevens kan het laboratorium zijn diensten niet verlenen. Het laboratorium is gerechtigd om deze persoonsgegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor  de uitvoering van uw overeenkomst met het laboratorium of uw dierenarts (artikel 6, lid 1(b) AVG) of omdat het laboratorium hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft in de zin van artikel 6, lid 1(f) AVG.

Daarnaast zal het diergeneeskundig laboratorium in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens van eigenaars van dieren ook kunnen of moeten overmaken aan derden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het onderdeel “Gegevensuitwisseling met derden”.

U bent aanvragende dierenarts

Met betrekking tot aanvragende dierenartsen verwerken wij identificatie- en contactgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) om laboanalyses te kunnen uitvoeren en om hen de resultaten te kunnen overmaken, alsook voor facturatiedoeleinden. Zonder deze persoonsgegevens kan het diergeneeskundig laboratorium zijn diensten niet verlenen. Het laboratorium is gerechtigd om deze persoonsgegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met het laboratorium (artikel 6, lid 1(b) AVG).

Met betrekking tot persoonsgegevens die verzameld worden bij aanvragen via onze website wijzen wij u aanvullend op de “cookie policy” in deze privacyverklaring.

Indien u dierenarts bent, kan het diergeneeskundig laboratorium u ook vragen om andere persoonsgegevens dan uw identificatiegegevens, zoals informatie of leefgewoontes en gezinssamenstelling. Deze informatie is niet verplicht voor het uitvoeren van onze diensten, maar wordt louter verzameld in het kader van het onderhouden van klantenrelaties. Het onderhouden van onze klantenrelaties op basis van persoonsgegevens die u ons zelf heeft verstrekt, vormt een gerechtvaardigd belang voor het laboratorium om deze gegevens te verwerken (artikel 6, lid 1(f) AVG).

Daarnaast zal het diergeneeskundig laboratorium in bepaalde gevallen de persoonsgegevens van aanvragers ook kunnen of moeten overmaken aan derden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het onderdeel “Gegevensuitwisseling met derden”.

U bent websitegebruiker – cookies policy

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Aangezien cookies ook persoonsgegevens van u verzamelen, worden zij in deze privacyverklaring vermeld.

Type cookies - Op onze website wordt gebruik gemaakt van de analytische cookies van Google analytics, om bezoekinformatie van deze website te meten en te analyseren, en aan de hand daarvan de effectiviteit van de website te verbeteren. Hiertoe wordt uw IP-adres (en zo nodig vergelijkbare andere nummers die in het reguliere gebruik van het internet tussen computers worden uitgewisseld) gebruikt om onder andere verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen. Deze cookies kunnen alleen gebruikt worden om u op deze site te herkennen, dus niet op websites van derden. Ze blijven permanent op uw computer staan. U kan cookies ten allen tijde verwijderen met behulp van de privacy functies van uw browser.

Toestemming  – Door gebruik te maken van deze website, of door op ‘Accepteer’ te klikken in de banner van de website die verschijnt wanneer u deze bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Desgewenst kunt u er in de instellingen van uw browser voor kiezen om cookies te weigeren, op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om cookies achteraf van uw computer te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser.

 

Veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking door het diergeneeskundig laboratorium

Verwerkingsverantwoordelijke – VELAB NV, met maatschappelijke zetel te Hoogveld 10, 9200 Dendermonde en met ondernemingsnummer 0440.240.636, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Dit wil zeggen dat het diergeneeskundig laboratorium zal zorgen voor het naleven van de AVG, waaronder het treffen van adequate maatregelen voor gegevensbeveiliging.

De personeelsleden en medewerkers van het diergeneeskundig laboratorium (waaronder ook de dierenartsen werkzaam in het laboratorium) verwerken uw persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium. Voor verzoeken, vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze personeelsleden en medewerkers dient u dan ook het laboratorium te contacteren. Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel “Wie kan u hiervoor contacteren?”.

Veiligheidsmaatregelen - Het diergeneeskundig laboratorium treft de passende veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of misbruik maken van uw persoonsgegevens. Hiertoe zal het laboratorium de nodige instructies opleggen aan zijn personeelsleden en andere medewerkers omtrent de na te leven maatregelen (bv. veilig paswoordbeheer) en zal het laboratorium ervoor zorgen dat deze personeelsleden en medewerkers juridisch gebonden zijn tot vertrouwelijkheid.

Disclaimer - Persoonsgegevens die u ons toestuurt, kunnen evenwel pas veilig door ons worden verwerkt wanneer die gegevens onze beschermingsfilter gepasseerd zijn en voor zover zij zich onder ons beheer bevinden. Voor de veiligheid van deze persoonsgegevens voorafgaand aan de ontvangst ervan door het laboratorium en/of na het overmaken ervan door het laboratorium aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan het laboratorium geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Wij verwijzen u hiervoor door naar de privacyverklaringen van de derden van wie het diergeneeskundig laboratorium uw persoonsgegevens verkrijgt of aan wie het laboratorium uw persoonsgegevens overmaakt.

Bovendien is degene die ons uw persoonsgegevens verzendt, steeds zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de overgemaakte informatie. Voor deze informatie neemt het diergeneeskundig laboratorium evenmin enige verantwoordelijkheid.

Gegevensuitwisseling met derden

In bepaalde gevallen zal het diergeneeskundig laboratorium uw persoonsgegevens kunnen of moeten overmaken aan derden. Deze gevallen worden hieronder beschreven. Buiten deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve mits uw toestemming of wanneer dit anderszins wettelijk verplicht zou zijn of na anonimisering.

· aanvragende dierenartsen

Het diergeneeskundig laboratorium kan identificatiegegevens  van de eigenaars van een dier doorgeven aan de aanvragende of aan eventueel andere behandelende dierenartsen voor zover de doorgifte van deze persoonsgegevens nodig is in het kader van het verlenen van de diensten.

· andere laboratoria

Het diergeneeskundig laboratorium kan de identificatiegegevens van de eigenaars van een dier, alsook de identificatiegegevens van dierenartsen eveneens doorgeven aan andere laboratoria voor zover de doorgifte van deze persoonsgegevens nodig is in het kader van een kwaliteitsvolle uitvoering van de overeenkomst met ons laboratorium (artikel 6, lid 1(b) AVG)..

Het diergeneeskundig laboratorium kan meer bepaald een beroep doen op laboratoria binnen dezelfde groep of op externe laboratoria. De verwerking van uw persoonsgegevens verloopt dan als volgt:

-       bij het inschakelen van externe laboratoria zal het extern laboratorium volledig zelf verantwoordelijk worden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zodra deze gegevens zich onder het beheer van dit extern laboratorium bevinden. Voor verzoeken of vragen over uw persoonsgegevens zullen wij u in dat geval doorverwijzen naar dit extern laboratorium;

-       bij laboratoria binnen dezelfde groep treden ons laboratorium en het verbonden laboratorium met betrekking tot uw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken op. Ons laboratorium zal daarbij als enig contactpunt optreden en zal er zelf voor zorgen dat alle verplichtingen uit de AVG, in het bijzonder met betrekking tot informatieverstrekking en het uitoefenen van uw rechten (zie het onderdeel “Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens” verder in deze privacyverklaring), worden nagekomen.

· overheidsdiensten

Het laboratorium kan de identificatiegegevens van de eigenaars van een dier, alsook de identificatiegegevens van aanvragende dierenartsen eveneens doorgeven aan overheidsdiensten, zoals bv. de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen[LG7] , de FOD financiën of gerechtelijke instanties, voor zover dit wettelijk verplicht is (artikel 6, lid 1(c) AVG).

· onderzoeks- en beleidsorganisaties

Het laboratorium kan de identificatiegegevens van de eigenaars van een dier, alsook de identificatiegegevens van aanvragende dierenartsen eveneens doorgeven aan bepaalde onderzoeks- en beleidsorganisaties, voor zover dit wettelijk verplicht is (artikel 6, lid 1(c) AVG).

· bedrijfsondersteunende dienstverleners

Daarnaast doet het diergeneeskundig laboratorium ook een beroep op verschillende bedrijfsondersteunende diensten, zoals leveranciers van laboratoriuminstrumenten, IT-dienstverleners, printdiensten, telesecretariaat, boekhouder, bedrijfsrevisoren en incassobureaus. Ook deze derden kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is om het laboratorium bij te staan bij het uitvoeren van voormelde diensten.

De doeleinden en rechtsgronden op basis waarvan deze persoonsgegevens door deze derden-dienstverleners worden verwerkt, zijn dezelfde als die op basis waarvan het diergeneeskundig laboratorium deze persoonsgegevens verwerkt. Het laboratorium heeft met deze dienstverleners overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat zij uw persoonsgegevens enkel verwerken conform de instructies van het laboratorium en conform de AVG, met inbegrip van het treffen van adequate veiligheidsmaatregelen.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (zoals naar een IT dienstverlener in USA), dan zorgt het laboratorium er conform de Europese regelgeving via contractuele of andere maatregelen voor dat de persoonsgegevens ook daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij binnen de Europese Economische Ruimte genieten (zoals de US Privacy Shield certificering voor USA). Een kopie van deze documenten kan worden opgevraagd bij dpo@velab.be.

· rechtsvorderingen

Het diergeneeskundig laboratorium kan de identificatiegegevens van de eigenaars van een dier, alsook de identificatiegegevens van aanvragende dierenartsen eveneens doorgeven aan derden die het laboratorium bijstaan in het kader van rechtsvorderingen (bv. aansprakelijkheidsgeschillen of onbetaalde facturen), zoals aansprakelijkheidsverzekeraars, gerechtsdeurwaarders en advocaten. De AVG laat toe dat het laboratorium uw persoonsgegevens als zodanig mag delen voor zover dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen (artikel 6, lid 1(f) AVG).

 

Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens

Het is belangrijk om te weten dat u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) op basis van de AVG verschillende rechten kan uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die het diergeneeskundig laboratorium over u verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze rechten inhouden en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Welke rechten heeft u?

· Recht op inzage en kopie

Inzage - U heeft steeds het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het laboratorium over u verwerkt, tenzij deze inzage door de wet wordt uitgesloten.

U heeft ook het recht om bepaalde informatie over deze verwerking te ontvangen. Meer bepaald heeft u recht op de volgende informatie:

- het al dan niet bestaan van verwerkingen van uw persoonsgegevens;

- de persoonsgegevens zelf;

- de doeleinden van de verwerking van deze persoonsgegevens;

- de categorieën persoonsgegevens en hun bewaartijd;

- de categorieën ontvangers aan wie deze persoonsgegevens worden verstrekt;

- uw rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens;

- de bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij uzelf werden ingezameld.

Deze informatie wordt u via deze privacyverklaring bezorgd.

Indien u ons rechtstreeks uw persoonsgegevens bezorgt, brengen wij u meteen op de hoogte via deze privacyverklaring. 

Indien u uw persoonsgegevens niet zelf aan het laboratorium heeft overgemaakt, dan ontvangt u de nodige informatie bij uw eerste contact met het laboratorium (in het kader van facturatie) of wanneer wij deze gegevens aan een derde overmaken en hoe dan ook uiterlijk 1 maand nadat wij uw persoonsgegevens ontvangen hebben.

Kopie – U heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens, voor zover u die conform de AVG mag inzien. Indien u meerdere kopieën van dezelfde informatie wenst, behouden wij ons het recht voor om hiervoor een vergoeding voor administratieve kosten aan te rekenen.

· recht op verbetering

U heeft bovendien het recht om kosteloos alle onjuist of onvolledig verwerkte persoonsgegevens (bv. uw adres of telefoonnummer) te laten verbeteren of aanvullen. Slechts indien het laboratorium vaststelt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld.

U kan hierbij ook vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid of volledigheid van uw persoonsgegevens werd gecontroleerd en eventuele onjuistheden/onvolledigheden werden rechtgezet (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

· recht op overdraagbaarheid

Met betrekking tot persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (bv. via computer), heeft u voorts het recht om te vragen dat het laboratorium een kopie van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat (bv. XML) overmaakt aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar uw keuze.

Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt en enkel wanneer de verwerking door het laboratorium gebaseerd is op uw toestemming of (voor niet-gevoelige gegevens) op de nood om uw overeenkomst met het laboratorium te kunnen uitvoeren..

· recht op intrekking van toestemming

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet meer verder verwerken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Wanneer u uw toestemming intrekt, dan kan u tegelijkertijd ook vragen dat uw persoonsgegevens verwijderd worden. Zie hierover het onderdeel “recht op verwijdering”.

· recht op verzet tegen de verwerking

Ook wanneer uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden verwerkt, kan u zich in bepaalde gevallen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het laboratorium. Dit is het geval wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van het laboratorium in de zin van artikel 6, lid 1(f) AVG.

Indien de verwerking evenwel geen vorm van direct marketing betreft, kan het laboratorium toch verdergaan met de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen (bv. facturatie van geleverde prestaties). In afwachting van de beoordeling van deze redenen kan u ons wel verzoeken om de desbetreffende persoonsgegevens tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

· recht op verwijdering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn of onrechtmatig worden verwerkt), dan kan u verzoeken dat uw persoonsgegevens definitief verwijderd worden uit de bestanden van het laboratorium.

In plaats van verwijdering kan u als alternatief ook vragen dat uw persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

De verwerkingsverantwoordelijke is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de GDPR.

· recht op beperkte verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens wel nog door het laboratorium worden bewaard, maar tijdelijk niet verder worden verwerkt. Buiten de gevallen vermeld bij het recht op verbetering, op verzet en op verwijdering in deze privacyverklaring, heeft u dit recht ook wanneer het laboratorium uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u ze zelf wel nog nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.

In sommige wettelijk bepaalde gevallen geldt de beperkte verwerking echter niet en mag het laboratorium toch nog uw persoonsgegevens verwerken. Deze gevallen zijn de volgende:

- indien u zelf uw specifieke toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking;

- indien het laboratorium uw persoonsgegevens zelf nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;

- indien uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of

- om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

Wie kan u hiervoor contacteren?

· uitoefening van uw rechten

Contactpunt - Voor de uitoefening van uw rechten zoals omschreven in deze privacyverklaring kan u steeds een verzoek indienen via info@velab.be.

Verificatie - Indien uw verzoek onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over uw identiteit, dan kan het laboratorium de nodige bijkomende informatie bij u opvragen. Indien u weigert om de nodige informatie te verstrekken, kan het laboratorium uw verzoek weigeren.

Afhandelingstermijn - Na indiening van uw verzoek zal u een ontvangstbevestiging ontvangen en zullen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn verlengd worden tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Kosteloosheid - Deze verzoekprocedure is in principe volledig kosteloos voor u. Indien uw verzoek echter kennelijk ongegrond is of indien u buitensporig gebruik maakt van uw rechten, met name door soortgelijke verzoeken overmatig repetitief in te dienen, dan heeft het laboratorium het recht om deze verzoeken te weigeren of om een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten.

· vragen of klachten

Vragen - Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door het laboratorium kan u steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@velab.be.

Klachten - Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring of van de AVG niet worden nageleefd, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u klachten heeft, verzoeken wij u echter niettemin vriendelijk om deze eerst aan ons voor te leggen, zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken voor uw probleem.

 

Bewaringstermijnen

Het laboratorium respecteert de wettelijk bepaalde bewaartermijn met betrekking tot de persoonsgegevens die het verwerkt:

- 7 jaar voor persoonsgegevens vervat in fiscale documenten.

Alle andere persoonsgegevens worden bewaard zo lang dit nodig is voor het doel waarvoor ze door ons werden verwerkt. Voor meer informatie hierover kan u steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@velab.be

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24/05/2018. Het laboratorium behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan deze privacyverklaring aan te brengen.